Chat
1
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh
học kế toán thực tế tại vinh học kế toán thực tế tại vinh

Dịch vụ kế toán trọn gói

09-21-2016

Là Doanh nghiệp => Bạn có muốn tiết kiệm chi phí? Bạn đang lựa chọn dịch vụ kế toán trọn gói, kế toán thuế 

 

Dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho các loại hình doanh nghiệp:

1. Công ty thương mại

2. Công ty dịch vụ

3. Công ty sản xuất

4. Công ty Xây dựng

A/ Nội dung dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ bảo hiểm:

– Kiểm tra, phân loại, sắp xếp chứng từ

– Lập chứng từ thu chi, báo cáo chi tiết sổ quỹ tiền mặt

– Lập chứng từ ngân hàng (ủy nhiệm chi, báo có, khoản vay ngắn hạn, dài hạn)

– Lập hệ thống sổ sách kế toán (sổ chi tiết từng tài khoản, sổ chi tiết theo từng đối tượng theo dõi và báo cáo chi tiết cho doanh nghiệp theo theo yêu cầu, sổ cái các cái tài khoản…) gồm:

+ Sổ chi tiết công nợ các khoản phải thu, phải trả, vay…

+ Sổ chi tiết các tài khoản kho

+ Bảng chi tiết phân phổ công cụ dụng cụ

+ Bảng chi tiết tài sản cố định và trích khấu hao…

– Bảng định mức tính giá thành sản phẩm, lập phiếu tính giá thành

– Bảng chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn)

– Kiểm tra điều khoản và lập hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo yêu cầu của công ty)

– Khai báo tăng, giảm lao động, khai báo thai sản và nộp bảo hiểm xã hội điện tử…

B/ Báo cáo thuế, quyết toán thuế (kê khai thuế qua mạng), báo cáo tài chính:

– Thực hiện khai và nộp thuế môn bài

– Thuế vãng lai ngoại tỉnh (Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính…)

– Khai thuế GTGT, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

– Khai thuế TNCN (khai thuế TNCN theo tháng, quý, và quyết toán năm)

– Khai tạm tính quý thuế TNDN, và quyết toán thuế TNDN năm

– Lập báo cáo tài chính năm và báo cáo khác theo quy định và theo yêu cầu của công ty

– Tư vấn và cập nhật các luật thuế mới nhất cho doanh nghiệp

– Hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp khi giải trình với cơ quan thuế

– Phân tích tình huống, cách xử lý chứng từ nhằm đảm bảo phương án tối ưu nhất cho công ty

Trung tâm đào tạo học kế toán thực tế tại vinh Kế toán Hoa Hướng Dương